TRANG 3: CÁC ĐỒ ÁN CƠ ĐIỆN TỬ 2 - K51 - BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY VÀ ROBOT

1.   

 

ThS. Đặng Bảo Lâm

 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bắn bóng tennis

 

Chế tạo thành công máy bắn bóng

 

-Phân tích, đánh giá các ưu nhược điểm của máy bắn bóng cũ.

 

-Thiết kế phương án cơ khí hoàn thiện. Thiết kế hệ điều khiển với độ tin cậy cao.

 

 

 

3

 

 

 

2.   

 

ThS. Đặng Bảo Lâm

 

Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng hệ thống micro-robot kiểu tĩnh điện

 

Thiết kế, mô phỏng hệ thống micro-robot

 

-Thiết kế hệ thống micro-robot dựa trên các actuator quay & tuyến tính. -Mô phỏng

 

1-2

 

 

 

3.   

 

ThS. Đặng Bảo Lâm

 

Tính toán, thiết kế & mô phỏng cơ cấu theo phương pháp giảng dạy tại Đại học CSU Chico

 

Hệ thống hóa phương pháp phân tích & tổng hợp cơ cấu theo phương pháp giảng dạy tại Đại học CSU Chico.

 

1-2

 

 

 

4.   

 

TS. Đỗ Đức Nam

 

Điều khiển cộng tác trong hệ thống SMMS-Teleoperation

 

Thiết kế một phương pháp điều khiển cộng tác mới cho  hệ SMMS (Single Master Multiple Slave) Teleoperation

 

1-2

 

Có kiến thức về giải các bài toán động học và động lực học robot chuỗi hở, hệ thống điều khiển. Biết Matlab Simulink

 

5.   

 

TS. Đỗ Đức Nam

 

Tính toán thiết kế tự đông hộp giảm tốc bánh răng hành tinh

 

Tính toán thiết kế tự động hộp giảm tốc bánh răng hành tinh (1 cấp, 2 cấp)

 

1

 

Có kiến thức về tính toán thiết kế các hệ dẫn động cơ khí

 

Có khả năng lập tŕnh Visual C++, Visual Basic, biết Auto CAD, Auto LISP

 

6.   

 

TS. Đỗ Đức Nam

 

TS. Nguyễn Chí Hưng

 

Thiết kế chế tạo tay máy công nghiêp đóng gói sản phẩm đa năng

 

Tính toán thiết kế và chế tạo tay máy công nghiệp đóng gói sản phẩm đa năng

 

2

 

Có kiến thức về kết cấu cơ khí.

 

Hiểu biết về thiết kế mạch điều khiển (sẽ bổ túc thêm trong quá tŕnh làm đồ án)

 

Có khả năng lập tŕnh Visual C++, Visual Basic, Vi điều khiển…

 

7.   

 

TS. Đỗ Đức Nam

 

ThS. Nguyễn Quang Huy

 

Thiết kế điều khiển cho hệ thống Teleoperation với một Robot Master và một Robot Slave

 

Thiết lập được một phương pháp điều khiển mới cho hệ thống Teleoperation với 1 Robot Master và một Robot Slave

 

2

 

Có kiến thức về giải các bài toán động học và động lực học robot chuỗi hở, hệ thống điều khiển. Biết Matlab Simulink

 

8.   

 

TS. Phạm Hồng Phúc

 

KS. Nguyễn Tuấn Khoa

 

Thiết kế và mô phỏng sensor gia tốc 3(4) bậc tự do kiểu điện dung

 

Thiết kế, tính toán hệ thống sensor, mô phỏng hệ thống để t́m kích thước tối ưu. Thiết kế mạch đo.

 

2

 

Chăm chỉ, quan tâm đến MEMS

 

9.   

 

TS. Phạm Hồng Phúc

 

KS. Nguyễn Tuấn Khoa

 

Thiết kế và mô phỏng tay kẹp (micro gripper) sử dụng hiệu ứng nhiệt

 

Thiết kế, tính toán hệ thống actuator nhiệt dẫn động tay kẹp, mô phỏng hệ thống để t́m kích thước tối ưu.

 

2

 

Chăm chỉ, quan tâm đến MEMS

 

10.

 

TS. Phạm Hồng Phúc

 

KS. Đinh Khắc Toản

 

Thiết kế và mô phỏng tay kẹp (micro gripper) sử dụng hiệu ứng tĩnh điện

 

Thiết kế, tính toán hệ thống actuator tĩnh điện dẫn động tay kẹp, mô phỏng hệ thống để t́m kích thước tối ưu.

 

2

 

Chăm chỉ, quan tâm đến MEMS