Từ ... chuyển sang công tác tại Bộ môn Cơ điện tử.