THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY & ROBOT
 
    Họ và tên            : TS. Trịnh Đồng Tính Hình đại diện
    Ngày sinh            : 1964

    Chức danh          : Giảng viên
    Chỗ ở hiện tại     : Hà nội
    Địa chỉ Email        : tinh.trinhdong@hust.edu.vn
    Nước đào tạo      : Bungari
   
   
   

ĐÔI CHÚT VỀ BẢN THÂN

 
Các môn học đảm nhiệm:
 
1. Chi tiết máy
 
2. Máy nâng chuyển
 
3. Đồ án Chi tiết máy
 
4. Đồ án Thiết kế Cơ khí
 
5. Đồ án Thiết kế Hệ thống Cơ điện tử
 
6. Tự động hóa thiết kế
 

 
 
Site:
 
https://sites.google.com/site/mrtinhtd